Obchodné podmienky

 

 Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky online rezervácie ubytovacích služieb, ktoré poskytuje prevádzkovateľ hostelu, ďalej podmienky využívania online rezervačného systému prevádzkovateľa hostelu, platobné a storno podmienky a tiež iné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho vzťahu, ktorý vznikol pri online rezervácii.

1.2 Prevádzkovateľ hostelu má právo jednostranne zmeniť tieto VOP. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hostelu.

1.3 Klient si je vedomý, že všetky podmienky a ceny rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.

1.4 Klient môže využívať online rezervácie len ak súhlasí s týmito VOP. Vo vlastnom záujme by sa mal ešte pred registráciou oboznámiť vždy s aktuálnym znením VOP.Ak klient nesúhlasí s týmito VOP nemal by služby rezervácie využívať, keďže ich využívaním vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.5 Tým, že klient používa online rezervačný systém vyhlasuje, že má minimálne

18 rokov a je spôsobilý, aby vo vlastnom mene nadobúdal práva a tiež preberal povinnosti.

2. Online rezervácia

2.1 Ak si chce klient zarezervovať ubytovanie online, môže si vyhľadať ubytovacie kapacity, ktoré sú práve v hosteli voľné a vyhovujú jeho požiadavkám (dátum príchodu a odchodu, typ izby, doplnkové služby a podobne). Svoje požiadavky zadá klient do rezervačného formuláru a vyplní všetky požadované údaje.

2.2 Keď klient vyplní všetky požadované údaje, zrealizuje platbu a keď budú jeho údaje preverené, bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie, v ktorom bude tiež uvedené rezervačné číslo, ktoré slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie

a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Preto je potrebné, aby si ho klient starostlivo uchoval.

3. Platobné podmienky

3.1 Online rezerváciu je klient povinný uhradiť v plnej výške, ak ide o online rezerváciu prostredníctvom služby Trustpay. Z tohto dôvodu sa od klienta pri platbe rezervácie online vyžaduje číslo kreditnej/debetnej karty.

3.2 Potvrdením rezervácie udeľuje klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa hostelu (stiahnutím ceny pobytu). Okrem toho tým oprávňuje prevádzkovateľa hostelu na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa hostelu.

3.3 Klient dáva prevádzkovateľovi súhlas, aby si overil poskytnuté informácie týkajúce sa kreditnej alebo debetnej karty v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.

3.4 Prevádzkovateľ hostelu postupuje a koná v súlade s etickými princípmi. Taktiež rešpektuje súkromie klienta, takže rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov. Prevádzkovateľ tak klientovi garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizáciijeho úhrady.

4. Zmena a stornovanie rezervácie

4.1 Klient môže svoju rezerváciu zmeniť buď elektronicky zadaním e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a čísla rezervácie pridelenom a klientovi zaslanom pri realizácii online rezervácie, telefonicky, písomne alebo e-mailom cez rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hostelu na telefónnom čísle: +421 903 627 862, e-mailovej adrese: rezervacia@vodna1.sk, poštovej adrese: Hostel SRZ, Vodná 1, 040 01 Košice.

4.2 Pri akejkoľvek požiadavke na zmenu už vykonanej rezervácie musí klient uviesť rezervačné číslo, ktoré mu bolo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané na

e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie.

4.3 V prípade, že klient vyžaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorú však z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov nie je možné vykonať, prevádzkovateľ urobí všetko nevyhnutné preto, aby vyhovel požiadavkám klienta, no nie je povinný takejto

požiadavke vyhovieť. Klientovi teda v tejto súvislosti nevznikne nárok na náhradu škody alebo akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa hostelu.

4.4 Ak by klient od zmluvy odstúpil a zrušil tak rezerváciu, poprípade ak by čiastočne odstúpil od zmluvy a čiastočne zrušil rezerváciu respektíve ak by nenastúpil na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP), prevádzkovateľ hostelu bude mať nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.5 Ak sa klient nepríde na rezervovaný pobyt prihlásiť, prevádzkovateľ hostelu má nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.6.1 Ak by klient od zmluvy odstúpil/čiastočne odstúpil a zrušil/čiastočne zrušil rezerváciu, respektíve ak by nenastúpil na rezervovaný pobyt, prevádzkovateľ hostelu odošle oznámenie o uplatnení nároku na stornopoplatok a jeho výške, v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia/čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia/čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu, ak klient na pobyt nenastúpil, a to písomne alebo mailom.

4.6.2 Ak by klient od zmluvy odstúpil a zrušil tak rezerváciu, poprípade ak by čiastočne odstúpil od zmluvy a čiastočne zrušil rezerváciu z mimoriadnych dôvodov, ako napríklad choroba, úmrtie alebo živelná pohroma, prevádzkovateľ sa môže vzdať storno poplatku po predložení dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

4.7 Potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP si je klient vedomý a súhlasí, že v prípade, že klient odstúpi/čiastočne odstúpi od zmluvy, zruší/čiastočne zruší rezerváciu alebo nenastúpi na pobyt má prevádzkovateľ hostelu právo na jednostranné započítanie pohľadávky klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa hostelu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú. Sumu, ktorá presahuje vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa hostelu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hostelu klientovi bezhotovostne bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu. Urobí tak

do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia/čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia/čiastočného zrušenia rezervácie klienta od zmluvy alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky súvisiace s vrátením ceny pobytu klientov sú na ťarchu klienta.

5. Poplatky pri stornovaní rezervácie

5.1 Ak klient odstúpi od zmluvy a zruší svoju rezerváciu, prevádzkovateľ si nárokuje nasledovné poplatky:

Storno poplatky platné pre všetky pobyty Dôvody pre uplatnenie storno poplatku

- z dôvodu zrušenia rezervácie

Výška poplatku

Poplatok 30% z ceny objednaných a potvrdených služieb,

- z dôvodu zmeny počtu ubytovaných hosti vykonanej v termíne viac ako 3 dni pred plánovaným nástupom

Bez storno poplatku

- z dôvodu zmeny počtu ubytovaných hosti vykonanej v termíne do 3 dni pred plánovaným nástupom

Poplatok 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

 

 

6. Akciové pobyty

6.1 Prevádzkovateľ hostelu môže klientom ponúkať akciové pobyty ako napríklad lastminute, firstminute a podobne. Pre akciové pobyty je však vyhradený len obmedzený počet izieb.

7. Osobitné ustanovenia

7.1 Ak nie je niečo ohľadom online rezervácií klientovi jasné, môže sa obrátiť na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hostelu, a to mailom: rezervacia@vodna1.sk alebo na telefónnom čísle: +421 903 627 862 .

7.2 Klient sa môže prísť prihlásiť v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie

od 14.00 hod., odhlásiť sa môže v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.

7.3 Ak má klient špecifické požiadavky, ako napríklad neskorý nástup alebo odchod alebo ak má záujem o doplnkové služby, môže sa obrátiť na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa hostelu,a to mailom: rezervacia@vodna1.sk alebo na telefónnom čísle: +421 903 627 862 .

7.4 Prevádzkovateľ môže poskytnúť deťom mladším ako 12 rokov nasledovné zľavy:

- deti do 4 rokov veku môžu získať 100% zľavu na ubytovanie bez nároku na lôžko alebo prístelku ;

- deti od 6 do (vrátane) 11 rokov môžu získať 30% zľavu. Prevádzkovateľ hostelu má právo zmeniť vekové kategórie ako aj výšku ním poskytovanej zľavy.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Ak je klient fyzickou osobou a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie respektíve sa domnieva, že boli porušené jeho práva zo strany prevádzkovateľa hostelu, môže prevádzkovateľa hostelu alebo predávajúceho požiadať o nápravu.

8.2 Ak prevádzkovateľ hostelu klientovu žiadosť podľa predchádzajúcej vety zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania klientom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.3 Príslušným subjektom, ktorý rieši spotrebiteľské spory s prevádzkovateľom hostelu ako predávajúcim môže byť:

- Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk;

- iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky.

Zoznam oprávnených subjektov si môžete prezrieť na tejto stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ).

Klient si môže sám zvoliť, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

8.4 Návrh na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu môže klient podať aj prostredníctvom platformy pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa môžete dočítať na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Prevádzkovateľ spoločnosť, (ďalej len MsO Košice s.r.o.,) spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

9.2 Prevádzkovateľ spoločnosť MsO Košice s.r.o., spracúva osobné údaje klientov na tieto účely:

- rezervácia,

- predaj využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach,

- kontrola ich využívania.

9.3 Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ len po dobu potrebnú na splnenie vyššieho spomenutého účelu spracúvania, najviac však po dobu dvoch rokov od nadobudnutia týchto údajov. Spoločnosť MsO Košice s.r.o. spracúva osobné údaje na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

9.4 V prípade výslovného súhlasu klienta spracúva osobné údaje klienta prevádzkovateľ spoločnosť MsO Košice s.r.o. na účely marketingu. Súhlas môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov. Na účely

marketingu sú spracúvané nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty a mobilné telefónne číslo.

9.5 Vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje klient v zmysle § 11 ods. 1 Zákona prevádzkovateľovi súhlas, aby poskytol jeho osobné údaje (meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo) aj svojím obchodným partnerom.

9.6 Súhlas so spracúvaním osobných údajov má platnosť 3 roky. Klient môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať a to tak, že odošle odvolanie súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak.

9.7 Udelením súhlasu klient potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona) a tiež v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona a na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú pravdivé, presné, úplné. Zároveň udeľuje súhlas na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS), ktoré sa týkajú služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, a to po dobu 3 rokov. Klient môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením, ktoré zašle na kontaktnú adresu prevádzkovateľa alebo na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

9.8 Prevádzkovateľ spoločnosť MsO Košice s.r.o., je zaviazaný, že bude s osobnými údajmi nakladať a zaobchádzať výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.9 Počas spracúvania osobných údajov môže prevádzkovateľ spoločnosť MsO Košice s.r.o. vykonávať spracovateľské operácie ako cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie alebo prístup k týmto údajom zo zahraničia pomocou vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom, ktorý sídli v tejto krajine. Prevádzkovateľ počas prenosu dbá na

zabezpečenie maximálnej ochrany osobných údajov, a to šifrovaním a využívaním hardwarových aj softwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

9.10 Prevádzkovateľ spoločnosť MsO Košice s.r.o., rešpektuje súkromie klientov, štandardy, ktoré používa sú vysoko etické. Prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom. Výnimkou je len poskytnutie údajov, ktoré si vyžaduje zákon alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy. Na šifrovanie citlivých dát využíva len tie najmodernejšie systémy.

9.11 V súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva prevádzkovateľ spoločnosť MsO Košice s.r.o. všetky operácie a opatrenia na také spracúvanie osobných údajov, aby boli dotknuté osoby včas a riadne poučené o svojich právach prislúchajúcich z právnych predpisov Slovenskej republiky a tiež na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. Ak prevádzkovateľ obdrží oprávnenú žiadosť dotknutej osoby, vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.12 Na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi môže dotknutá osoba žiadať informácie ohľadom jej osobných údajov a to konkrétne tieto: z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

9.13 Dotknutá osoba môže namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov a proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté, ak sú tieto námietky oprávnené. V prípade výskytu takýchto informácií je prevádzkovateľ povinný tieto osobné údaje čo najskôr blokovať a zlikvidovať. Ak má dotknutá osoba podozrenie, že sú jej osobné údaje neoprávnené spracúvané môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov

9.14.1 Ak nie je dotknutá osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahy, svoje práva si uplatňuje prostredníctvom právneho zástupcu.

9.14.2 Ak dotknutá osoba už nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP ako aj právne vzťahy, ktoré vznikli na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.2 Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neúčinným, neplatným, alebo nevynútiteľným, jeho neúčinnosť, neplatnosť alebo nevynútiteľnosť by sa netýkala účinnosti resp. platnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

10.3 Prevádzkovateľ má právo na jednosmernú zmenu týchto VOP. Svoju povinnosť oznámiť túto zmenu si splní umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa hostelu www.vodna1.sk

10.4 Potvrdením online rezervácie klient súhlasí s týmito VOP a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať.

10.5 Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 17.11.2016